Gissi WEB

Cerca
Vai ai contenuti

Menu principale:

Domenico Di Ciero

Varie > Artisti e Poeti

Domenico DI CIERO premiato in una trasmissione di una televisione regionale per il suo libro di poesie dialettali "'Na jummèlle di parole", qui sotto alcuni dei suoi versi.

LU PAESE MÈ

Canda passate vicin’a lu ponde,
addò  ci stà  chillà fundanelle
e v’abbihite virz’a capammonde,
struscènne cande cand’a lla Sinelle,

cuminzat’a vvidè poche lundane:
stà ‘rincimite ‘ncima ‘na culline,
a ddù passe Jisce arimane,
da la mundagne e da la marine.

Ci si saje pi ‘na via sciuhularelle,
ricche di ulivète tè lì campagne
chilore di l’Abruzz’accuscì belle,
ca sottimbracce a mmonde v’accumpagne.

Videte,  pi conde sé, lu Rusarie,
nu buschette addò ci sogne li puète
apparisce nu quadre appese all’arie,
nghi li nuvile ca i chitil’arrète!

Ed ecche li quartire!  Li Coste la zète,
li Crucitte e lu muttell’addibbanne
li Cerche a li Strippir’e l’Avvidirète
a bball’a la Pitripaul’e San Giuvanne.

A lu mezze lu paese, nu corse albirate
va, da lu Murdinanne a la piazze,
da cap’a lu Quart’a Pite mbustate,
ci sta lu Murajone gne ‘na tirrazze

Sajenne pi ‘na ruvelle nghi ‘na mijeche,
s’arrive a lu mezze di ‘na piazzette
e sott’all’ombre di la Chis’anteche,
s’arispire , scia-bindette , ‘n’ariette,

Ca manne dirimpette dall’andre late
arimbasciate nghi nu virde mandelle
Santa Lucie , ‘na pineta ‘rinumate
di lu paese mè,  ‘n’andre  puste  belle!


L’EMIGRANTE

N
ghi ‘na valice di cartone,
attaccate nghi nu spagarelle,
l’ha rignite di ‘na spiranze
e ha partute, lu povirelle!

V
irze ‘na terra ch’è frastire,
a la ricerche  di la fatije,
canda lacrim’à sumindate,
‘nsolitudine  pi chilla vije!

S
ott’all’acche, vent’e sole,
mentr’assughive lu sudore,
lu pinzire sempre scappave!
Addònn’ à landate lu core!

Mò, nghi l’anne ncima li spalle,
cundende stà  ffà la pazzije,
joche sempre nghi li nipute.
Nn’avute tempe…  nghi li fije!

LA SCIÁNNILE

La sciànnile di lène, addònna mamme,
da citile mi ci-à nazzicate,
li so ‘rtruvate ‘ncantène. Chi dramme!
Chiène di micaragne... aribbilate !

Nghi nu pète rotte, tutte ‘nturtate,
stà rimpasciate nghi ddù  tavilèlle,
cande cand’a lu mure stà ‘ppujate,
tra nu turchie tarlat’e ‘na miselle.

Arisveje li ricurde di ‘na vonde,
di canda ci durmive ‘nsanta pace.
Mò ch’è nu corr’e scappà pi li sonde,
gna mi manche ‘stù nide di vammace!

Lu bbèlle di ‘na vonde cchiù nin sa use,
s’aricerche sole p’antiquariate,
ma l’arifaciess’angòr’a ucchia chiuse,
nu sunnutelle pi stà… spinzirate!


A  MAMME

Mà, ti vuje aringrazià di core
pi sta vita belle ca mi si date,
pi tutte chillu ben’e chill’amore
chi port’appresse da canda so nate!
 
Da quatrare so minute pi cunsije,
vicin’a lu core tè a vracci’aperte,
mi si ’mparat’e ‘nsignate la vije
p’affrundà chistu monn’ a vis’aperte.

Chilli sere ca stracche di fatije,
truvive lu tempe pi ddarme rette,
ti mbujve nghi mmè a ffà la pazzije,
è ricurde ca porte sempre ‘m pette

Chillù temp’à scappate gne ‘na frezze,
e mmò ca tinghe pure i’ ‘na famije,
tutte chillu bben’e chilli carezze,
mà… li so radate tutt’a li fije!

FÁ STÁ LU MONNE GNÁ STÁ

Mendre jave ‘ncampagne ‘na matène,
à sindute nu lamende nu cuntadène,
sbaùttète, s’è riggirite a vvidi-rrète,
à viste ‘na serpe ‘ncastrate tra ‘na prète.

Lu cuntadène, ‘na pirsone di bon còre,
ja luhàte la prète p’alliggirìje  lu dulore;
la serpe, a ddiggiùne chillù mumende,
pi ringraziamende, i’ s’abbènde!

Ndanne stav’a passà  loche ‘na vulupette,
ndricande a chillà cause ci si ‘ndrumette,
apparìsce ca sà tutte … gne ‘n’avvucate,
‘npoca tembe, p’arisolve, fà  ‘na pinzate.

Pi ccapì a cchi dà tort’a cchi rraggione,
fà  rimètte la serpe sott’a  lu pritone
e à ditte a l’ommine: …"si vù ben campà,
fà stà……fà stà lu monne gna stà"!


LA  PINETE  DI  SANTA  LUCIE


È nu puste sta pinete tande belle,
a ogne pundone ci sta nu friscarelle,
Santa Lucie si chiame, scia-bbindette,
ci si trove, sempre fresche, ‘n’ariette.

Chill’ariette ca, senza lu sparagne,
vè da lu mar’ e vvè da la mundagne.
Tutte li purtame dendra lu core
l’aricurdame gne lu prim’amore.

‘Ncima chista pranette tande care,
ci jave scappenne da quatrare,
nin mi scorde mai di sta chisijole,
addò ci-si mboje sempre … lu sole.

Dendra la mente arisveje lu passate,
nghi li ricurde nni so  maje scurdate,
mò l’aritrove di ‘n’andra manire,
è belle sempre, ma ère cchiù belle jire!


LA RICETTE DI LU PUHURELLE
                   (  li pallotte di caci’e ove )

La mijèche arifatte di lu pane
si sframmichije tra li palme di la mane,
ci s’ammistiche lu cace picurine
e  cacche ove fresche di halline.

Stu miscuje, canda si chilore,
divende tutte gialle come ll’ore.
Pusate la spasett’ a nu pundone
e mittet’a ffrije l’uj’a lu vissurone.

Canda l’uje s’è bbell’e riscallate,
facète li pallott’ e cci li calate.
Mittet’a ffà  pammador’e cipullette
e canda lu sughe s’è bbell’e ristrette,

li pallotte un’a la vonde ci li jittate,
l’ammistichite gna fusse la ‘nzalate.
Chistì pallotte ‘mbuss’a lu sugarelle,
è la ricette ca ci-à landate lu puhurelle!

LU QUART’A PITE

Pi ffor’a ‘na ruvelle tutte scure,
lu temp’à landate crep’a li mure:
vasanicole ,ncima nu prancatelle,
‘na pittinesse di ‘na vicchiarelle.

M’aricord’ancor’a lu Quart’a pite
chillà piazzette l’arivède sculurite,
addò mamme, nghi la cuncarelle,
jav’a ttoje l’acqua a la fundanelle .

Dendra nu sonne ca nin sparisce,
ci-arivede stu puste e cci patisce,
la casa addò so nnate nn’aritrove:
è divindate, mò, gne ‘na vijanove!

Li case l’hanne tutte jittite nterre,
hanne fatte danne gne ‘la guerre,
ma nin pozze scurdà chillì matène
ca vidè lu monne da lu mur-Savène!

" LU RUSARIE "


È  ‘na spinghile di terre,  lu Rusarie,
nu buschette  ca v’aspette  a vracci’aperte.
Tè ‘na cerche ca s’arrampiche pi ll’arie
e sotte ci tè spase a grasce  ‘na cuperte.

‘Na cuperte ‘ricamate nghi li  chilure,
di la primavere ch’è tande bbelle !
Gne nu ciardine, arignite di fiure,
chi  spittachile  è… stu prancatelle !

Scanzinate da lu paese, stu buschette
ariccoje ricurd’e ttanda simpatie,
 nu puste tranquille, chi scià-bbindette,
addò l’aria bbone ci vè ffà la pazzije!

Chi ci-à purtate ... a ppasce li pinzire,
lundane da lu fracasse  di la ggende,
canda  li lande e vvà  a nu pajese frastire,
l’arimpiagne  ‘stu  puste  ogne  mumende!

‘NA JUMMELLE DI PAROLE

‘Na jummèlle di parol’e di rime,
pi nin scurdà gna si parlave prime.
Chistu dialette nostre tande belle,
ère nu cante donge  pi li ruvelle.

E cchi c’è rimaste mò, li cripature,
cacche scarabocchie sopra li mure,
canda ci steje,  poche o  niende,
tinè  lu  còre bone  chistà gende!

‘Stà gente c-à truvate pi la vije,
nghi lu prugresse la malincunije,
mò stà li sond’e chi si ni facème,
si stèm’a pirdì lu belle di prème!

Chill’amicizije e chilla cundindezze
e nin truvame tempe pi ‘na carezze;
fire lu vente, sempre ngustijate,
ma lu còre nostre…  nn’a tuccate!

Torna ai contenuti | Torna al menu